Med en fordybet indre kontakt

bliver du i stand til at træffe sunde valg, der beriger dig og den helhed, som du er en del af.

Med en fordybet indre kontakt

bliver du i stand til at træffe sunde valg, der beriger dig og den helhed, som du er en del af.

Med en fordybet indre kontakt

bliver du i stand til at træffe sunde valg, der beriger dig og den helhed, som du er en del af.

Værdier | Vision

Jeg tror på den transformerende kraft i ethvert menneske

Alle mennesker har fortjent at leve et godt og glædesfyldt liv – og ethvert menneske rummer i sit indre de svar og ressourcer, der gør det muligt at skabe en positiv og varig livsforandring.

I den vestlige verden er vi som mennesker indlejret i en samfundsmodel, der generelt stiller høje krav til vores tempo, vores eksekveringsevne, kvaliteten af vores leverancer og vores omstillingsparathed. Allerede som børn bliver vi en del af dette yderst komplekse konfliktfelt, og statistikkerne taler deres eget tydelige sprog.

Flere og flere børn, unge og voksne rammes af stress, angst, depression, dyb ensomhed, livskrise eller anden form for psykisk/fysisk mistrivsel.

En del børn vokser desuden op med chok, traumer, psykisk og/eller fysisk omsorgssvigt, som en del af børnelivets erfaringsdannelse. Disse børn udvikler sig på et fundament af afsavn, mistillid og utryg tilknytning. Det skønnes, at cirka 30-40% af alle danskere er utrygt tilknyttede. I dag ved vi, at den utrygge tilknytning medierer mistrivsel på alle niveauer af eksistensen. Som utrygt tilknyttet er du i høj risiko for at opleve psykisk og/eller fysisk lidelse, nedsat resiliens (evne til at mobilisere dine ressourcer, så du kan klare dig godt på trods), nedsat evne til at indgå i dybe kærlige relationer og nedsat evne til at opnå sund succes i dit professionelle liv.

Det rører mit hjerte, at mennesker ender med at drukne i livets modstand og hvirvelstrømme – og helt eller delvist mister den dybe forbindelse til sig selv.

Mistrivslen hos den enkelte spreder sig som ringe i vandet – børn, ægtefælle/kæreste, øvrige familiemedlemmer, venner, kollegaer m.v. påvirkes.

I min verden er den positive udvikling af små og store fællesskaber derfor helt og aldeles afhængig af den enkeltes villighed og evne til selvforandring.

I de sidste 10 år har forandringsskabende terapeutiske processer og bevidsthedsudvikling været en integreret del af mit liv. Processen har affødt en langt mere tryg, fri, glædesbetonet og vågen bevidst måde at være i livet på, hvilket jeg hver eneste dag glæder mig over – og meget gerne deler med andre.

Igennem årene har jeg oplevet, hvordan det dybdepsykologiske og kropsforankrede indre arbejde hjælper mennesker til forløsning, transformation og en fordybet kontakt til sig selv og andre. Det er meget bevægende, når mennesker begynder at opdage nye sider af sig selv og åbner op for en mere autentisk, fri og glædesfyldt livsudfoldelse.

Livet er SÅ forandret, når du

  • begynder at kende dig selv på dybereliggende niveauer
  • bliver bedre til at regulere dig selv
  • begynder at stå på et stærkere fundament af indre ro, tryghed og tillid
  • får genskabt forbindelsen til din krop, dine følelser og din dybereliggende natur
  • bliver mere åben, tillidsfuld og kærligt nærværende i relationer
  • finder din meningsfulde plads i flokken

Herfra bliver det i højere grad muligt at rumme de svære indre tilstande og begynde at bruge livets udfordringer som en invitation til udvikling. Det bliver muligt at leve et liv båret af selvomsorg og et sundt personligt lederskab. Et lederskab, der vokser frem indefra, fordi du nu har adgang til dine indre ressourcer, dine sande værdier, dine idealer og dit indre kompas – din indre klarhed.

Herfra bliver du i stand til at træffe bevidste valg, der styrker helheden. Du bliver i stand til at forbinde dig med dine medmennesker på en mere tillidsfuld måde og i stand til at mestre livet, så dit bidrag til verden bliver mere udviklende, positivt og nærende.

Sådan en verden vil jeg gerne leve i!