Dit indre skatkammer af ubevidst information.

Vores sind er både forunderligt og vidunderligt – og rummer intet mindre end et skatkammer af dyrebar information om os selv, vores følelsesliv, vores tankestrømme, vores adfærd og om vores relation til os selv og andre… til verden og til livet.

Med både dunkle, golde og farverige landskaber byder sindet os velkommen, når først vi beslutter os for at vende blikket indad og påbegynde det indre arbejde.

I det øjeblik vi siger JA – sådan med hjertet JA – åbner sindet sig og gradvist bliver vi ledt ind i et dybere og dybere møde med os selv.

På et meget overordnet plan kan sindet deles op i hhv. det bevidste sind og det ubevidste/underbevidste sind.

Det bevidste sind er ansvarlig for vores kognitive funktioner som opmærksomhed, hukommelse, perception, tænkning og beslutningstagning og vores evne til at lære og tilegne os viden og nye færdigheder.

Det bevidste sind huser Jeg’et, der repræsenterer vores bevidsthed om identitet og individualitet – og bidrager til vores selvopfattelse og selvbevidsthed. Dette ’Jeg’ orienterer sig primært mod vores tilpasning til den ydre verden, og er i høj grad optaget af de andre og hvordan disse andre opfatter og reagerer på Jeg’et.

Den bevidste del af sindet er sæde for vores fortrydelse, ønsker, drømme og længsler. I langt den største del af tiden er det bevidste sind løsrevet fra nuet og optaget af fortidige eller fremtidige hændelser. Mange mennesker kan sikkert genkende det at være opslugt af fortidens oplevelser af afsavn, uretfærdighed, skyld- og skamfølelse… eller det at kredse om frygtsomme eller glædesfulde forventninger for fremtiden.

Nyere neurologisk forskning peger på, at vi bruger vores bevidste sind til at påvirke vores tanker og handlinger i ca. 5% af vores vågne timer.

I de resterende 95% af tiden styres vores tanker og adfærd af de hukommelsessystemer, der knytter sig til den ubevidste del af sindet, og som udgør fundamentet for vores måde at være i livet på – og vores relation til os selv og andre.

Med vores sanser modtager og bearbejder vi hvert eneste øjeblik et væld af information, der strømmer til os fra vores indre og ydre verden – på bevidste og ubevidste måder. Den bevidste del af sindet filtrerer langt den største mængde information fra, så vi ignorerer irrelevante stimuli og forbliver fokuserede på det, der i øjeblikket er væsentligt.

På det bevidste plan er vi i stand til at håndtere en informationsmængde på ca. 40 -70 bits i sekundet, hvorimod vi med vores ubevidste sansning er i stand til at håndtere en informationsmængde på mere end 11. mill. bits i sekundet. (Hallingdal, 2008)

Det ubevidste sind er altså i stand til at håndtere en umådelig større mængde information end det bevidste sind og kan anses for at være et intelligent system, der er det bevidste sind overlegen (Vedfelt, 2000). Det opfatter hurtigere og opererer i baggrunden af det bevidste sind på selvstyrende (autonome) niveauer. Det er hele tiden aktivt – behandler og analyserer kontinuerligt den enorme mængde information, som vi hvert eneste sekund modtager gennem kroppens sanser.

Det ubevidste sind rummer vores fortrængte følelser, ønsker, konflikter, forsvarsstrategier, drifter, impulser mv., der ligger udenfor vores bevidste sinds opmærksomhed.

Det har en langt større indflydelse på vores tanker, adfærd og følelser end det bevidste sind og påvirker i meget høj grad vores beslutningsprocesser – påvirker vores valg af partnere, vores spisevaner, vores holdninger, vores måder at kommunikere på mv.

Vi kan opleve det ubevidste sind som en slags indre automatpilot, der handler på baggrund af lagret erfaringsdannelse – gamle og nye ubevidste ’programmeringer’. Denne automatpilot kan igangsætte alverdens udfordrende kropslige reaktioner og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, uden at vi nødvendigvis kan forstå og forklare, hvorfor det sker. Det er også denne automatpilot, der igen og igen spænder ben for os og gør det vanskeligt at bryde uhensigtsmæssige vaner.

Det ubevidste sind orienterer sig primært mod vores indre virkelighed, og fra dybderne af det ubevidste sind kalder Selvet os til ny helhed og balance. Selvet fungerer dels som en balancerende modpol til Jeg’et og dels som en integrerende kraft, der til hver en tid stræber efter at forene modsætninger og modsætningsfyldte aspekter i vores psykologiske kredsløb med henblik på at skabe psykisk balance, kontinuitet, fuldkommenhed og sikre udfoldelsen af vores fulde potentiale.

Når du begynder at stille ind på de ubevidste landskaber i dig, kan du finde overraskende svar og bud på løsninger til hverdagslivets udfordringer. Processerne på de ubevidste niveauer kan hjælpe dig med at få øje på dit forsvar samt dine indre styrker og svagheder… og med en fordybet kontakt til dit ubevidste kan du trække på inspiration, vejledning og støtte fra dit eget indre.

Hvordan åbner du døren til den kreative strøm af ubevidst intelligens og visdom, som gemmer sig i dit indre?

Intuition: Din intuition manifesterer sig ofte som en ubevidst indskydelse, en mavefornemmelse eller en indre skråsikkerhed. Med din intuition er du i stand til at opfange subtile signaler og mønstre, som du ikke er i stand til at opfange på et bevidst plan. Intuitionen kan opleves som en indre stemme eller guide, der giver dig lynhurtige svar med rod i din tidligere erfaringsdannelse. Din intuition er en uundværlig hjælper, når du ønsker at komme i kontakt med det ubevidste og holde en fordybet autentisk kontakt til dit indre liv. Din evne til intuitiv sansning kan trænes.

Stilhed, meditation og visualisering: Med regelmæssig meditation kan du blive bedre til at observere dine tanker, følelser og dybereliggende motiver for adfærd og få sindets hjælp til at bringe ubevidst materiale til overfladen. Du kan desuden bruge meditation og visualisering aktivt til at påvirke dit følelsesliv og ubevidste/underbevidste sind.

Drømmearbejde: Freud sagde om vores drømme, at de er kongevejen til det ubevidste. Dine drømme udtrykker dine ubevidste konflikter og mønstre, de kommenterer løbende din livsproces, fortæller dig om tabte ressourcer og din mulighed for generobring af kraft. Kreative løsninger kan udtrykke sig frit i drømmenes magiske univers og flere store personligheder har gennem tiden fundet svar og løsninger i drømmenes verden. F.eks. Larry Page, Nikola Tesla m.fl.

Kreative processer: Ubevidste følelser, stemninger, konflikter, længsler mv. kan udtrykke sig frit i den kreative proces uden at blive forstyrret af rationalet. Det kreative udtryk kan afsløre ubevidst information og støtte dig i din udforskning af dit indre liv. Desuden kan den kreative proces hjælpe spontane indskydelser og aha-oplevelser på vej, så nye perspektiver og løsninger kommer op til overfladen.

Kropsarbejde: Din krops sensoriske systemer er på ubevidste niveauer med til at forme dine følelsesmæssige tilstande, reaktioner og adfærd. Når du åbner op for at lytte til kroppens ordløse sprog, baner du vejen for en dybere kontakt til den ubevidste information, der knytter sig til kroppens sansning og hukommelse. I samarbejde med kroppen får du adgang til de fortællinger, der vidner om kroppens behagelige og ubehagelige møder med omverdenen. De oplevelser, der ligger til grund for din opfattelse af dig selv og verden omkring dig.

Terapi: Terapeutiske metoder og interventioner kan hjælpe dig i kontakt med dine ubevidste følelser, overbevisninger, behov, længsler mv., så du kan udforske de dybereliggende årsager til dine udfordringer og få kontakt til de indre svar og ressourcer, der hjælper dig med at håndtere dine udfordringer på nye og mere hensigtsmæssige måder.

Informationen fra dit ubevidste manifesterer sig i høj grad gennem symboler, metaforer og arketyper, der repræsenterer dybere og mere komplekse betydninger. De fleste af os har mistet vores evne til at forstå dette symbolsprog, men din proces vil hjælpe dig med at folde symbolerne ud og med tiden bliver din indre symbolordbog udbygget.

Bevægelsen ud af jeg’ets begrænsede virkelighed og ind i sindets åbne landskaber – hvor mødet med dig selv bliver muligt – er i mine øjne et helt igennem fantastisk berigende stykke arbejde.

Jeg er vildt med det…Måske du er det samme?